Tầm quan trọng của Khoảng trắng (White Space) trong thiết kế web

Khi thiết kế web, chúng ta thường xó xu hướng tập trung vào các yếu tố thông thường của công việc thiết kế như font chữ, màu sắc, hình ảnh. Tuy nhiên còn [...]