Divitis – Hội chứng sử dụng Divs cho tất cả mọi thứ trong CSS Layouts

Tôi thừa nhận mình là một trong những mắc hội chứng này khi thiết kế trang web với CSS, Div là thứ dễ quen tay để đưa vào tất cả [...]