Bài số 02 | Chương 6: Công cụ chọn Rectangular Marquee của Photoshop

Photoshop cung cấp cho chúng ta rất nhiều công cụ khác nhau để tạo vùng chọn trong một hình ảnh, một số dụng cụ cơ bản và một số có [...]