Bài số 05 | Chương 6: Công cụ chọn Polygonal Lasso của Photoshop

Công cụ Polygonal Lasso của Photoshop, một trong những công cụ tạo vùng chọn cơ bản khác, giống như một sự kết hợp giữa Công cụ Rectangular Marquee và Công [...]