Bài số 06 | Chương 6: Công cụ chọn Magnetic Lasso của Photoshop

Công cụ Magnetic Lasso là công cụ thứ ba trong bộ Lasso mà chúng ta đã biết, về bản chất, nguyên tắc chọn của nó không thay đổi, tức là [...]