Sự khác nhau chủ yếu giữa HTML4 – XHTML – HTML5

HTML có nhiều sự thay da đổi thịt trong nhiều năm qua. Đa phần những thay đổi không có nhiều khác biệt, tuy nhiên đã có những cải tiến đáng [...]