Bài số 03 | Chương 6: Công cụ chọn Elliptical Marquee của Photoshop

Trong bài hướng dẫn trước, chúng ta đã biết cách sử dụng Công cụ Rectangular Marquee của Photoshop, nó cho chúng ta cách chọn các đối tượng hoặc một vùng [...]