Bài 06 – Các thẻ HTML văn bản

Bài 6: Một số phần tử cần biết Bạn đã có một trang mẫu HTML qua các bài học trước chưa? Đây là ví dụ: <html> <head> <title>Đây là tiêu đề trang</title> [...]