Bài số 08 | Chương 6: Công cụ Quick Selection – Chọn nhanh của Photoshop

Trong hướng dẫn Photoshop trước, chúng ta đã biết cách hoạt động của công cụ Magic Wand và tại sao nó là một lựa chọn tói ưu để chọn các [...]