Bạn đã quên dóng tag a nên tất cả bị link đến trang chủ, chú ý trong <ol>là các <li>,phần sửa màu đỏ bên dưới <style type=”text/css”>
h1 {font-size: 30px; font-family: courier;}
h2 {font-size: 30px; font-family: arial;}
p {font-size: 60px; font-family: “times new roman”;}
</style>
<ol>
<li><h1><strong>Welcome to my website</strong></li>
<li><a href=”Myweb.htm”><h2>Trang chủ</h2></a></li>
<li><p align=center><b>CHIA SẺ CẢM XÚC<br>TÌNH YÊU ĐONG ĐẦY</b></p></li>
<li><a href=”mailto:duongb1401035@student.ctu.edu.vn”>Gửi mail đến tôi</a></li>
</ol>