Tag: margin

Học CSS cơ bản – Bài 10

Lề và vùng đệm – Margin and padding Trong bài học trước bạn đã được giới thiệu mô hình hộp,. Trong bài này, bạn sẽ học cách thay đổi các đặc tính các phần tử được bao quanh bởi các hộp bằng cách thay đổi các thông số của thuộc tính lề – margin và vùng đệm – padding. […]