Tag: div

Học CSS cơ bản – Bài 8

Nhóm các phần tử (span and div) Các phần tử <span> and <div> được sử dụng để nhóm và cấu trúc một tài liệu, chúng thường được sử dụng cùng với các thuộc tính CSS là class và ID Trong bài này chúng ta cùng xem xét hai phần tử <span> and <div> đóng vai trò quan trọng […]