Tag: Coreldraw grid

CorelDraw X5,X6 cơ bản | Bài 2: Tạo bản vẽ và thiết lập không gian làm việc trong CorelDraw.

Ở phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ bắt đầu là quen với không gian làm việc trong CorelDraw và tạo bản vẽ đầu tiên. Một tập tin coreldraw sẽ có phần mở rộng là .cdr . Ví dụ: banve.cdr Tạo tập tin CorelDraw Để tạo ra một tập tin mới, bạn hãy chọn menu File > New […]