Vô danh asked 4 năm ago

Lúc bắt đầu mình đặt các file .html trong 1 thư mục riêng,nhưng khi chuyển các file ấy ra ngoài thì khi mở website lên thì xuất hiện thanh cuộn ngang,chiều rộng của website không thể căn hết trình duyệt.Vậy đây là lỗi gì ?

Ý kiến của bạn

bình luận

1 Answers
Chung Huynh Nhân viên answered 4 năm ago

Bạn có thể chụp ảnh màn hình hoặc post đoạn code lên mình xem dc không?
Thường có thanh cuộn ngang không liên quan đến việc chuyển thư mục.

Ý kiến của bạn

bình luận