Tiếng Việt

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email contact@thietke.website.

Tại www.thietke.website, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này mô tả các loại thông tin cá nhân được ghi lại tại www.thietke.website và được sử dụng như thế nào.

Tập tin lưu giữ

Giống như nhiều trang web khác, www.thietke.website sử dụng các tập tin đăng nhập. Các thông tin bên trong các tập tin đăng nhập bao gồm giao thức (IP) địa chỉ Internet, loại trình duyệt, cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / thời gian đóng dấu, giới thiệu / thoát khỏi trang web, và số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản lý phong trào trang web, người sử dụng theo dõi của xung quanh các trang web, và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP, và các thông tin khác không liên kết với bất kỳ thông tin có tính chất cá nhân.

Cookies và Web Beacons

www.thietke.website không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của du khách, ghi thông tin người dùng cụ thể trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, chỉnh nội dung trang web dựa trên khách loại trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập gửi thông qua trình duyệt của họ.

DoubleClick DART Cookie

. :: Google, như một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên www.thietke.website.

. :: Sử dụng cookie DART cho phép Google phân phối quảng cáo cho người dùng dựa trên chuyến thăm của họ để www.thietke.website và các trang web khác trên Internet.

. :: Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập quảng cáo của Google và nội dung chính sách bảo mật mạng theo đường dẫn sau – http://www.google.com/privacy_ads.html

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookies và các cảnh báo web trên trang web của chúng tôi. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm ….

Google Adsense

Các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng quảng cáo sử dụng công nghệ để các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên www.thietke.website gửi trực tiếp đến các trình duyệt của bạn. Họ sẽ tự động nhận được địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba để đo lường hiệu quả của quảng cáo của họ và / hoặc cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

www.thietke.website không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát các tập tin cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba để biết thông tin chi tiết hơn về hoạt động của họ cũng như để được hướng dẫn làm thế nào để lựa chọn ra các thông lệ nhất định. chính sách bảo mật www.thietke.website ‘s không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của, các nhà quảng cáo khác hoặc các trang web.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa các tập tin cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về việc quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của các trình duyệt.

English

Privacy Policy for www.thietke.website

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at webmaster.cong1@gmail.com.

At www.thietke.website, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.thietke.website and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, www.thietke.website makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

www.thietke.website does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.thietke.website.

.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.thietke.website and other sites on the Internet.

.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….

Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.thietke.website send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.thietke.website has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.thietke.website’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.